ZEYTİN AĞACI EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
06/06/2016 KKTC'DE KURULMUŞTUR.

Gerçek fakir ve muhtaçların tespiti için, başta mahalle muhtarları olmak üzere, aynı amaç için faaliyette olan kurum, kuruluş, dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak,
Gerek kendi müracaatı ve gerekse araştırma neticesinde gerçek fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere, ihtiyacı olan, çeşitli gıda, giyecek, yakacak, temizlik vb. ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

Maddi imkânı olmadığından; düğün ve sünnet yapamayan ailelere düğün ve sünnet yapmalarına yardımcı olmak, hastaların tedavilerini yaptırmak, doktor, ilaç ve hastane masraflarını tamamen veya kısmen karşılamak; aileleri tarafından terk edilen ve kalacak yeri olmayan kimsesizlerin ihtiyaçlarını temin etmek, onları madden ve manen korumak, muhtaç olan işsizlere iş temin etmek, bunların iş yeri açmasına yardımcı olmak,

Orta öğretim, lise, yüksek dereceli veya bunların üstünde ya da altında her türlü kısa veya uzun müddetli örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarında yada kurslarında okuyan öğrencileri barındırmak, imkanlar ölçüsünde onların eğitim, yeme, içme, ısınma, sağlık sigortası, hastane, doktor, tedavi, ilaç, ameliyat vesaire masraflarını karşılamak.

Öğrencilerin, yurt içi ve yurt dışında tahsillerini tamamlamaları için burs vermek, maddi ve manevi yardımda bulunmak,

Eğitici seminerler ve toplantılar tertip etmek. Broşür, dergi, bülten, görsel ve basılı yayın, kitap, kitapçık yayınlamak. Toplumun sosyal ve kültürel yönden, değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olarak yetişmelerinde faydalı olabilecek sinevizyon, vcd-dvd, televizyon, bilgisayar, Internet, her türlü iletişim teknolojisi, görsel ve yazılı basın gibi araçlarla toplumun kültür seviyesinin yükseltilmesine yardım etmek.

ZBS 06/02/2019 Özet Çıktısı

0
Düzenli Olarak Yardım Edilen
0
Dönemlik Olarak Takipteki
0
Güçlendirilmiş ve İşlemi Tamamlanmış
0
Değerlendirme ve Onay Bekleyen

KKTC’de örgütlenme özgürlüğünün teşvik edilerek sivil ve örgütlü toplum bilincini yaygınlaştırıp KKTC’de katılımcı yönetim anlayışının yerleşmesine, katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı koyan lider bir kurum olmaktır.

Kanunların derneğimize vermiş olduğu yetki ile KKTC’de sivil toplum bilincinin arttırılması için sivil girişimcileri teşvik etmek, onlara rehberlik ederek KKTC’de güçlü bir sivil toplum oluşumunu sağlamak.

Demokratik değerleri temel alma: Paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesiyle iş ve işlemlerimizi yürütürüz.

  • Uzman: Sahip olduğumuz birikimi STK’lar için etkili ve verimli kullanarak sürdürülebilir katma değer üretiriz.
  • Adil olma: Tüm paydaşlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde güvenilir bir ortam içinde önyargısız ve tutarlı davranırız. Tüm işlemlerimiz ölçülü ve makuldür.
  • Etkinlik: İş ve işlemlerimizde yetkin uzmanlarımız ve güçlü teknolojik alt yapımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Duyarlı, çözüm üreten, sonuca odaklı ve gelişime açık olmaya özen gösteririz.
  • Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz.
  • Yenilikçilik: Faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızın önüne çıkabilecek engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler getiririz.
  • Güvenilir: Hızlı ve güvenilir hizmet üretiriz. Uygulamalarımız şeffaf, davranışlarımız sevgi, saygı ve hoşgörülüdür.
  • Sürekli Öğrenme: Yenilikleri takip eder, teknolojiyi kullanırız. Bilgimizi paylaşmaya istekli ve geri bildirime açığız.
  • Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.
  • Değerlere Duyarlı: Paydaşlarımızın kişisel ve kurumsal değerlerini algılar ve duyarlılık gösteririz.

Ekip Arkadaşlarımız

Yardımlaşma ve dayanışmaya gönül vermiş her kötülüğün farkında olup iyiliği tercih etmiş güzel insanlar ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Rabia Özcömert

Genel Başkan

Irk, din, dil, renk ayırt etmeksizin ihtiyaçlı olduğu belirlenen tüm insanlığa hizmet etmek için kurduğumuz derneğimizde bize ihtiyacı olan herkese hizmet vermeye hazırız.

Gülşen Soykan

Yazman

Herkesin yardımIaştığı yerde işIer yarım kaImaz. Sevmek fiilinden sonra geIen dünyanın en güzeI fiiIi yardım etmektir.

Ömer Alaçam

Yönetim Kurulu Üyesi

EIIer çok oIunca, yük hafifIeşir. YardımIaşma ve dayanışma, bir topIumun geIişmesi için güzeI vesiIedir.

Ali Güvenç

Denetleme Kurulu Üyesi

Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını biIemez. YardımIar, tıpkı çiçekIer gibidir, ne kadar taze ise insanIarı o kadar memnun eder.

Nuriye Sancar

Disiplin Kurulu Üyesi

MuhtaçIara yardım etmek; hem kişiye şeref kazandırır, hem de onu kötü insanIarın diIinden korur. Minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostIuk kapısının anahtarıdır.